Ким Пласт ООД
Проект BG16RFOP002-3.001-0166-C01

Повишаване на енергийната ефективност в КИМ ПЛАСТ ООД


logo-proekt-tehnoplast-jpg-u29c
КИМ ПЛАСТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0166-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в КИМ ПЛАСТ ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на КИМ ПЛАСТ ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 2 127 500.00лв., от които 1 270 282.50лв. европейско и 224 167.50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.08.2017г. и е с продължителност 18 месеца.