Ким Пласт ООД
Проект BG16RFOP002-2.083-0018-С01

Проект по Ваучерна схема BG16RFOP002-2.083,
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


header-tmp-OPIK1-jpg-vb0e
.
"КИМ ПЛАСТ" ООД изпълнява Проект № BG16RFOP002-2.083-0018-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии”. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е насочена към повишаване капацитета на дружеството за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне информационни и комуникационни технологии.

Обща стойност на проекта е 20 000,00 лв., от които 17 000,00 лв. европейско и 3 000,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 8 месеца.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ подписа Договор № BG16RFOP002-2.15-0002-C01 с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Проектното предложение е изготвено на база стартираща пилотна ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП). Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Фирма "Ким Пласт" ООД кандидатства по BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” и беше одобрена за получаване на Ваучер Тип 2, Група 2 от Междинно класиране по Първа оценителна сесия:

Ваучер с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС:
 • Тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.
 • Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси:
  • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
  • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
  • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

    
"Ким Пласт" ООД избра "Експерта" ООД за Доставчик на ИКТ услуги по Ваучерна схема BG16RFOP002-2.083 по Проект:

"Внедряване на bgERP - интегрирана система за управление на бизнеса"


Настоящата система bgERP е изцяло разработена от "Експерта" ООД и нейното внедряване в "Ким Пласт" ООД е резултат от реализацията на Проект BG16RFOP002-2.083-0018-С01 по Ваучерна схема BG16RFOP002-2.083, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

SC-erp-kimplast-bg-2021-02-16-10-15-17-png-tgu2-1